Gweithdai

Ynni Da - Energy Workshops for Schools

 

"GWEFREIDDIWCH GYDAG YNNI DA"

Ers 2011 mae Ynni Da wedi bod yn cefnogi ysgolion trwy ddarparu gweithdai ynni, cynnig cyfleoedd i blant gwella'u sgiliau rhifedd a data, a chynnig cefnogaeth addysg ysbrydoledig. Dysgwch fwy am ein gweithdai poblogaidd drwy glicio ar un o'r tabiau isod.

ozio_gallery_nano

 

Mae Ynni Da yn cynnig profiad unigryw ynni i ddisgyblion o bob oed.

Ymchwiliwch gyda ni, sut mae trydan yn cael ei greu a’i ddefnyddio yn yr ysgol ac yn ein cartrefi. Adeiladwch eich ffynhonell ynni adnewyddadwy eich hun gan ddefnyddio ein adnoddau addysgiadol.

Mae Ynni Da yn cynnig profiad ffantasig dros un diwrdod sy’n cynnig ffynhonellau gwych a phrofiadau rhifedd a llythrennedd gan gynnwys eich helpu i gyrraedd safon Eco-sgolion.

Bydd holl ddigwyddiadau’r dydd yn cael eu cyflwyno i’r ysgol ar ffurf adroddiad lliwgar.

Ydych chi erioed wedi meddwl pa mor swnllyd yw’r ystafell ddosbarth? Pa mor swnllyd yw hi yn y neuadd ginio?

Dyma gweithdy unigryw sy’n edrych ar ymestyn profiadau sain a golau eich disgyblion.

Gan edrych ar sut mae ein cyrff yn adnabod gwahanol synnau a golau bydd y disgyblion yn cael cyfle i fesur.

Beth am greu Tim Tywydd yn eich hysgol a chasglu data am y tywydd. Gan osod gorsaf dywydd ar dir eich hysgol, gall eich disgyblion casglu, mesur a dadansoddi data or orsaf a’i rhannu gyda timau tywydd cenedlaethol.

Mae Ynni Da yn darparu’r offer modern a rhoi sgiliau i’r disgyblion er mwyn deall tywydd a newid hinsawdd. Mae’r diwrnod yn cynnwys adeiladu, gosod yr orsaf dywydd a sicrhau  bod pawb yn adnabod a deall pwysigrwydd yr holl offer.

Bydd disgyblion hefyd yn ymchwilio i dywydd eithafol ar draws y byd.

Yn dilyn hyn bydd disgyblion yn creu fideo rhagolwg tywydd gan defnyddio technoleg “sgrin werdd”.

Beth am arben ynni a chadw’n heini? Beth am gynnal parti unigryw yn eich hysgol lle mae’r holl ynni yn cael ei gynhyrchu gan feiciau?

Mae ein disgo eco yn ddigwyddiad llawn hwyl lle mae’r disgyblion yn dysgu am ddefnydd ynni wrth gynhyrchu ddigon o drydan i gynnal y disgo.

Byddwch hefyd fel ysgol yn derbyn adrodiad yn cynnwys

a) Cyfanswm yr ynni a gynhyrchwyd
b) Pellter
c) Caloriau/ciwbiau o siwgwr
d) Curiad calon cyn ac ar ôl seiclo

Ydych chi’n dathlu digwyddiad arbenig? Yn astudio thema Arwyr a Dihirod?

Beth am gynnal sinema yn eich hysgol a mwynhau mewn byd o ffantasi lle mae gan yr holl ddisgyblion bwer. Y pwer I gynhyrchu trydan.

Gwisgwch yn eich fel eich hoff arwr a mwynhewch ffilm o’ch dewis wrth i chi greu sinema eco yn yr ysgol.

Dysgwch sut mae trydan yn cael ei greu, a'r sgiliau rhifedd sydd angen arnoch i fod yn drydanwr. Trwy weithgareddau cyffrous, bydd disgyblion yn cynllunio, creu ac yn profi cylchedau trydan gan ddefnyddio'r offer a'r technegau mae trydanwyr yn defnyddio wrth eu gwaith.

Ar ddiwedd y gweithdy, bydd y disgyblion yn creu eu gemau cylched eu hunain gan ddefnyddio swnyddion - bydd hyn yn rhoi cyfle iddynt brofi sgiliau cydsymud eu cyd-ddisgyblion a'u hathrawon!

Unrhyw gwestiynau?
Danfonwch nhw atom ni
 

Ysgolion rydym wedi gweithio gyda

Cysylltu â ni heddiw

 • Cyfeiriad:

  5 Ffordd Werdd,
  Gorslas,
  Llanelli,
  SA14 7NE
 • Rhi ffon:

  Ffon - 01269 832160
  Mob - 07930470834
 • E-bost:

  info@ynnida.com
 • Cymraeg | Welsh
 • English | Saesneg